Point Chaud

Mentions légales

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de website

Deze website en alle inhoud daarvan, inclusief tekst, stilstaande of geanimeerde beelden, databases, programma's, cgi, etc., hierna te noemen de website, zijn auteursrechtelijk beschermd.

POINT CHAUD SA geeft u enkel toestemming om de inhoud te bekijken voor persoonlijk en privégebruik, met uitsluiting van elke publieke vertoning of distributie. De toestemming tot reproductie wordt alleen in digitale vorm verleend op uw computer, voor het bekijken van de pagina's die door uw browsersoftware zijn geopend. Printen is enkel toegestaan voor privé-kopieerdoeleinden. Het maken van een hypertext link op de website is zonder kader toegestaan naar het adres van de homepage van de site (www.pointchaud.be) met uitsluiting van elk ander adres.

Elk ander gebruik dat niet uitdrukkelijk in dit document wordt vermeld, is niet toegestaan en vereist de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van POINT CHAUD SA. In het bijzonder bent u niet toegestaan, behalve voor de hierboven uitdrukkelijk toegestane doeleinden: het reproduceren van handelsmerken en logo's van POINT CHAUD SA, het maken van hypertextkoppelingen op enig ander element van de website dan de homepage, het geheel of gedeeltelijk gebruiken of opvragen van de databanken die door de website worden gebruikt, ...

Deze website werd gecreëerd in België. Door gebruik te maken van deze website accepteert u de hierboven beschreven gebruiksvoorwaarden, zonder afbreuk te doen aan enig contractueel of onrechtmatig verhaal dat kan worden uitgeoefend door POINT CHAUD SA. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van een contractuele verbintenis voorzien in deze site zal onder de exclusieve bevoegdheid vallen van de Belgische rechtbanken die het Belgische recht toepassen.

Intellectuele eigendomsrechten

© 2012 POINT CHAUD SA - alle rechten voorbehouden. Elke reproductie van deze website of de elementen ervan is verboden.