Point Chaud

Vie privée

PRIVACY POLICY

 

Het doel van deze policy is aan te geven hoe ons bedrijf uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt wanneer u gebruik maakt van deze website. Dit gebruik gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, met inbegrip van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de "Privacywet") en de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (het "Algemeen Reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens" of GDPR), die van toepassing is sinds 25 mei 2018.


1. Wie verwerkt uw gegevens?


De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals verzameld op deze website, is de firma HOLDING PCS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Rue des Technologies 24 te 4432 Alleur. Dit wordt hierna aangeduid als "ons bedrijf" of "wij".


2. Welke soorten informatie verzamelen we?


Wij verzamelen voornamelijk informatie en gegevens die u ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze website en diensten, inclusief wanneer u dat doet via ons contactformulier


Meer informatie...
Wij verzamelen verschillende soorten informatie, afhankelijk van de diensten die u gebruikt en de manier waarop u de website gebruikt. 
Wanneer u ons contactformulier gebruikt, verzamelen wij de informatie die u in het contactformulier opgeeft, waaronder uw naam, voornaam, titel, e-mailadres, telefoonnummer, enz.


Meer informatie...
Ons bedrijf gebruikt geen persoonlijke gegevens over u verkregen via derden, bijvoorbeeld onze partners.


3. Hoe en waarom gebruiken we uw gegevens?


Ons bedrijf gebruikt uw persoonlijke gegevens altijd op basis van één van de wettelijke criteria voor de rechtmatigheid van de verwerking. Uw gegevens worden in de eerste plaats gebruikt voor de volgende doeleinden:
om contact met u op te nemen na een vraag om of een klachten op te volgen of n.a.v. een CV die werd ingediend.


Meer informatie...
Voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens baseert ons bedrijf zich steeds op een bij wet voorzien criterium, bijvoorbeeld als het verzamelen van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of als het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

In bepaalde gevallen kan de verwerking van uw gegevens ook nodig zijn om uw belangen te beschermen of om de legitieme belangen van ons bedrijf te behartigen.
Zo verzamelt en verwerkt ons bedrijf uw gegevens altijd op een wettelijke manier. 

Weerhouden kandidaturen voor een verkoopfunctie, een functie in het atelier of een functie op het hoofdkantoor worden voor een periode van 6 maanden opgenomen in onze wervingsreserve. De sollicitaties voor studentenjobs worden rechtstreeks opgenomen in onze aanwervingsreserve, ook voor een periode van 6 maanden. Kandidaturen die niet werden weerhouden bewaart Point Chaud niet. Indien u niet wenst dat uw kandidatuur door Point Chaud wordt bewaard, gelieve ons dit dan onmiddellijk per e-mail te melden op het volgende adres: recrutement@pointchaud.be.


4. Hoe en met wie wordt deze informatie gedeeld?


Ons bedrijf deelt uw gegevens niet met derden.


Meer informatie...
Ons bedrijf deelt uw gegevens niet met derden.
Ons bedrijf is echter verplicht om uw persoonlijke gegevens vrij te geven wanneer een dergelijke vrijgave is vereist door de wet, een decreet of een rechterlijk bevel.
In alle gevallen zetten wij ons in om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.


5. Hoe kunt u toegang krijgen tot uw gegevens en ze beheren of verwijderen?


Niet van toepassing, omdat we de gegevens die op de site worden doorgegeven niet opslaan.


6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?


Niet van toepassing, omdat we de gegevens die op de site worden doorgegeven niet opslaan.


7. Worden uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte overgedragen?


Nee, ons bedrijf draagt uw gegevens niet over of slaat uw gegevens niet op buiten de Europese Economische Ruimte.


Meer informatie...
Ons bedrijf bewaart al uw gegevens op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden, zodat hun bescherming volledig gewaarborgd is. Deze worden in geen geval doorgegeven aan derden of aan servers buiten de Europese Economische Ruimte.


8. Hoe wordt u op de hoogte gesteld van wijzigingen aan dit Privacybeleid?


De laatste wijzigingsdatum van deze polis vindt u aan het einde van deze pagina


Meer informatie...
Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd zonder onze voorafgaande kennisgeving aan u worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan dit beleid regelmatig te raadplegen.


9. Hoe kunt u contact met ons opnemen?


U kunt contact met ons opnemen via het formulier beschikbaar op onze website op de Contact pagina.